Obchodní podmínky prodeje na Scuk.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky prodeje na Scuk.cz (dále jen „Podmínky prodeje") upravují práva a povinnosti Prodejce, jakožto registrovaného Uživatele Portálu, který provedl způsobem dle platných Obchodních podmínek provozu a užívání internetových stránek Scuk.cz (dále jen „Obchodní podmínky") registraci umožňující prodej, v souvislosti s prodejem jeho zboží prostřednictvím Portálu, a dále práva a povinnosti Provozovatele Portálu a ostatních Uživatelů Portálu, která jsou s tím spojena.
  2. Veškeré pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou v těchto Podmínkách prodeje zvláště definovány, mají význam přiřazený jim v Obchodních podmínkách. Záležitosti a vztahy, které nejsou v těchto Podmínkách prodeje zvláště upraveny, se řídí Obchodními podmínkami. V Obchodních podmínkách se úprava těchto Podmínek prodeje označuje též jako Smlouva Prodejce. V případě rozporu mezi Obchodními podmínkami a Podmínkami prodeje, mají přednost Podmínky prodeje jako speciální úprava.
  3. Účelem těchto Podmínek prodeje je zejména úprava práv a povinností Prodejce nad rámec běžného užití Portálu a s tím spojených práv a povinností Prodejce vůči Provozovateli a ostatním Uživatelům, zejména úprava provize za služby Provozovatele, úprava pravidel vyúčtování provizí a úprava dalších vzájemných práv a povinností při prodeji zboží na Portálu.
 2. PROHLÁŠENÍ PRODEJCE

  1. Odsouhlasením těchto Podmínek prodeje Prodejce prohlašuje a zaručuje Provozovateli, že:

   1. je oprávněn k prodeji zboží nabízeného prostřednictvím Portálu a že k prodeji získal veškerá potřebná povolení, osvědčení, certifikáty či rozhodnutí a splnil veškeré další požadavky vyplývající z právních předpisů pro prodej vystaveného zboží prostřednictvím Portálu;
   2. se podrobně seznámil s Obchodními podmínkami a těmito Podmínkami prodeje; a 3. se podrobně seznámil s obchodními podmínkami Společnosti Twisto týkajícími se služby Twisto umožňující odložení platby Kupujících za zboží nabízené Prodejcem.
 3. PŘEDMĚT SMLOUVY

  1. Provozovatel se zavazuje po registraci Prodejce prostřednictvím formuláře dostupného na URL adrese https://www.scuk.cz/stat-se-prodejcem, případně na jiné adrese zřízené v budoucnu na Portálu pro tento účel, a na základě těchto Podmínek prodeje, zpřístupnit Prodejci rozšířené uživatelské rozhraní Portálu (dále jen „Rozšířené Uživatelské rozhraní") a umožnit mu v tomto Rozšířeném Uživatelském rozhraní nabízet zboží či služby.
  2. Provozovatel se zavazuje poskytovat Prodejci další služby dle těchto Podmínek prodeje a Obchodních podmínek v souvislosti s využíváním Portálu, včetně přiměřené uživatelské podpory Prodejce.
  3. Prodejce se zavazuje zaplatit Provozovateli odměnu za využívání Portálu a poskytování dalších služeb dle těchto Podmínek prodeje a Obchodních podmínek ve formě provize z realizovaných obchodů, a to způsobem a za podmínek stanovených v těchto Podmínkách prodeje. Pro vyloučení pochybností, Smluvní strany berou na vědomí, že využívání Portálu je bezplatné v případě, že ze strany Prodejce nedojde k prodeji jakéhokoli zboží ostatním Uživatelům.
 4. PRÁVA A POVINNOSTI PRODEJCE

  1. V rámci Rozšířeného Uživatelského rozhraní je Prodejce oprávněn spravovat svůj profil na Portálu, vkládat a spravovat nabídku zboží či služeb, spravovat objednávky od Kupujících včetně možnosti stáhnout si faktury, které byly jeho jménem vystaveny a odeslány Kupujícím.
  2. Prodejce je povinen v Rozšířeném Uživatelském rozhraní vyplnit fakturační údaje, bankovní spojení, minimální hodnotu objednávky, cenu dopravy a údaj o tom, zda je plátcem DPH.
 5. PRODEJ ZBOŽÍ

  1. Prodejce je oprávněn prodávat zboží na Portálu vystavením zboží prostřednictvím Rozšířeného Uživatelského rozhraní.
  2. Prodejce je na Portálu vzhledem k jeho zaměření oprávněn nabízet a prodávat zejména produkty z farem certifikovaných "bio", nebo dodržujících zásady ekologického zemědělství, výrobky s bio certifikací, výrobky s označením "ekologicky šetrný výrobek" nebo tzv. výrobky „Fair Trade", zaručující výrobcům v rozvojových zemích spravedlivý podíl z prodejní ceny, vlastnoruční výrobky Prodejce, zemědělské produkty vypěstované Prodejcem, případně další produkty lokálních výrobců, pokud je Provozovatel neodmítne.
  3. Prodejce je povinen se vyvarovat nabízení a prodeje zboží nebo služeb na Portálu, které jsou v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy, Obchodními podmínkami nebo těmito Podmínkami prodeje, a dále zboží v podobě zbraní, drog, tabákových výrobků, léků a zákonem zakázaných látek a/nebo zboží či služby s takovým zbožím související. Seznam výrobků nebo služeb může být Provozovatelem upřesněn na Portále a bez dalšího měněn.
  4. Při vystavování zboží je Prodejce povinen uvést veškeré údaje, jejichž uvedení je pro příslušný produkt v případě online prodeje vyžadováno obecně závaznými právními předpisy. Veškeré údaje o zboží uvedené Prodejcem musí být pravdivé, v přiměřeném rozsahu úplné a nikoli zavádějící včetně uvedení informace o výrobci, případně dovozci, původu a složení zboží apod. Údaje o zboží je Prodejce povinen uvádět v českém jazyce; tím není vyloučeno užití cizích výrazů pokud jejich užití v českém jazyce zdomácnělo nebo je doplněno vysvětlením v českém jazyce.
  5. Prodejce se zavazuje, že zboží, popis zboží, jakož i fotografie zboží nejsou v rozporu s dobrými mravy, neporušují autorská nebo jiná práva Provozovatele, ani třetí osoby, a jsou v souladu s těmito Podmínkami prodeje a Obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy. V opačném případě má Provozovatel právo bez upozornění vystavené zboží smazat.
  6. Cenu za zboží je oprávněn určovat výlučně Prodejce při vystavení zboží prostřednictvím Rozšířeného Uživatelského rozhraní. Prodejce prohlašuje a zaručuje Provozovateli, že zboží, které je nabízeno prostřednictvím Portálu, nebude bez předchozího souhlasu Provozovatele prodávat nebo nabízet k prodeji bez využití Portálu za cenu nižší než za konečnou cenu, za kterou shodné či obdobné zboží nabízí prostřednictvím Portálu (bez nákladů na dopravu) a/nebo nebude prodej zboží bez využití Portálu jakkoli jinak zvýhodňovat.
  7. Prodejce je povinen uvádět cenu zboží vždy včetně DPH a dále specifikovat v nabídce náklady na dopravu. Náklady na dopravu jsou rozpočítávány v souladu s Obchodními podmínkami mezi jednotlivé Uživatele.
 6. KOMUNIKACE

  1. Provozovatel informuje Prodejce o uskutečnění nákupu prostřednictvím Rozšířeného Uživatelského rozhraní a e-mailu uvedeného pro účely příjmu objednávek v profilu Prodejce.
  2. Prodávající se zavazuje komunikovat s ostatními Uživateli pouze za účelem plnění příslušné Kupní smlouvy uzavřené s Uživatelem a řešení případných nároků Kupujících s takovou smlouvou souvisejících.
  3. Prodejce nesmí využívat kontakty na ostatní Uživatele, které v souvislosti s využíváním Portálu získá za účelem prodeje zboží mimo Portál a/nebo pro účely zasílání jakýchkoli nabídek a jiných marketingových sdělení Uživatelům, a to ani ve prospěch třetích osob.
  4. Prodejce nesmí v rámci prodeje svého zboží na Portálu přímo či nepřímo odkazovat na vlastní či jiné stránky, nebo internetové stránky nabízející online prodej zboží nebo služeb.
  5. V případě porušení povinností Prodejce dle tohoto článku 6. je Provozovatel oprávněn bez dalšího znemožnit Prodejci využívání Portálu.
 7. TRŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena zboží a náklady na dopravu („Tržby") budou hrazeny Kupujícími prostřednictvím Provozovatele, a to v souladu s Obchodními podmínkami při využití platební brány ČSOB nebo služby Twisto.
  2. Prodejce prohlašuje, že s výše uvedenými způsoby platby souhlasí a v případě služby Twisto souhlasí s postoupením jakékoli své pohledávky vůči Kupujícím na společnost Twisto payments a.s., IČO: 016 15 165, se sídlem na adrese Praha 1 – Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 19085 vedenou Městským soudem v Praze, která poskytuje službu Twisto.
  3. Provozovatel je oprávněn provést blokaci příslušné částky odpovídající předběžně kalkulované Tržbě na účtu Uživatele a následně odeslat konečné Tržby Prodejci v souladu s článkem 8 těchto Podmínek prodeje. Způsob kalkulace konečných tržeb, tj. způsob určení konečné kupní ceny za zboží a způsob rozpočítání nákladů na dopravu stanoví Obchodní podmínky.
 8. PROVIZE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Prodejce se zavazuje platit Provozovateli provizi za jednotlivé Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Portálu s jeho Uživateli (dále jen „Provize"). Výše Provize je stanovena jako procentní podíl z kupní ceny zboží (bez nákladů na přepravu) zakoupeného Uživateli prostřednictvím Portálu.
  2. Smluvní strany se dohodly, že výše Provize činí 20 % z kupní ceny zboží vč. DPH, tj. bez započítání nákladů na dopravu zboží. K výši Provize podle předchozí věty bude připočtena DPH dle příslušné sazby. Nárok na Provizi má Provozovatel pouze z kupní ceny zboží, která byla Uživatelem za zboží skutečně zaplacena.
  3. Smluvní strany se dohodly, že Provize Provozovatele budou zúčtovány k poslednímu a 14. dni v kalendářním měsíci, a to zpravidla v nejblíže následující pracovní den. Do zúčtovacího období jsou započítány všechny Kupní smlouvy, které byly uzavřeny s Uživateli od posledního zúčtovacího dne a které doposud nebyly vyúčtovány.
  4. Provozovatel je oprávněn k zúčtovacímu dni vystavit Prodejci fakturu na částku rovnající se souhrnu Provizí, na něž vznikl Provozovateli nárok za zúčtovací období a je oprávněn si celkovou Provizi započíst oproti nároku Prodejce na celkové Tržby za zúčtovací období.
  5. Provozovatel je povinen odeslat Prodejci Tržby ponížené o provizi nejpozději do 5 pracovních dní od zúčtovacího dne.
 9. ODPOVĚDNOST PŘI PRODEJI ZBOŽÍ

  1. Prodejce odpovídá Uživatelům za případné právní nebo jiné vady zboží v souladu s příslušnými právními předpisy a Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost vyplývající z právního vztahu mezi Prodejcem a Kupujícím nebo Organizátorem.
  2. Prodejce bere na vědomí a souhlasí, že Uživatelé jsou v souladu s reklamačním řádem Provozovatele, který je součástí Obchodních podmínek (dále jen „Reklamační řád"), oprávněni uplatnit reklamaci zboží Prodejce prostřednictvím Provozovatele. Prodejce výslovně souhlasí s oprávněním Uživatele uplatnit reklamaci zboží dodaného Prodejcem podle Reklamačního řádu prostřednictvím Provozovatele.
  3. Prodejce odpovídá za případné autorskoprávní a jiné nároky třetích osob ve vztahu k jím vystavenému zboží.
 10. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

  1. V případě, že je Prodejce povinen k evidenci tržeb, nebo se v budoucnu stane povinným, ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v účinném znění, je povinen o této skutečnosti informovat Provozovatele e-mailem na info@scuk.cz a pověřuje tímto Provozovatele ve smyslu § 9 tohoto zákona, aby za něho evidoval veškeré tržby, které budou realizovány mezi Prodejcem a Uživateli prostřednictvím Portálu, zejména aby Uživatelům vystavoval účtenky s údaji požadovanými dle zákona. Prodejce se zavazuje poskytnout Provozovateli veškerou součinnost, údaje a dokumenty potřebné k řádnému a včasnému plnění povinností dle zákona. Prodejce bere na vědomí, že se pověřením nezbavuje odpovědnosti za důsledky spojené s porušením povinností dle Zákona.
 11. SANKCE A NÁHRADA ŠKODY

  1. Provozovatel si vyhrazuje právo bez dalšího zrušit registraci a zamezit přístupu Prodejce na Portál, a to i bez udání důvodu, zejména jestliže Prodejce poruší pravidla stanovená v těchto Podmínkách prodeje nebo Obchodních podmínkách, včetně všech jejích součástí.
  2. Prodejce nemá v případě zrušení registrace, zamezení přístupu nebo odebrání nabídky zboží právo na náhradu jakékoli újmy včetně ušlého zisku.
  3. Jestliže Prodejce poruší povinnosti stanovené těmito Podmínkami prodeje nebo Obchodními podmínkami, včetně všech jejich součástí, a Provozovateli vznikne tímto jednáním jakákoli škoda či újma, je Provozovatel oprávněn požadovat po Prodejci kompenzaci za takto vzniklou škodu či újmu, včetně ušlého zisku.
 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Podmínky prodeje nabývají účinnosti dnem uvedeným níže jako „Datum vydání". Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit Podmínky prodeje, přičemž Provozovatel v takovém případě oznámí změnu Podmínek prodeje Prodávajícím, případně všem Uživatelům, nejpozději v den nabytí jejich účinnosti a uveřejní nové znění Podmínek prodeje na Portálu. Pokud Uživatel nevysloví písemný nesouhlas s novým zněním, platí, že se s novým zněním Podmínek prodeje řádně seznámil, akceptuje ho a zavazuje se nové znění dodržovat. V případě, že Uživatel neakceptuje nové znění Podmínek prodeje, není oprávněn užívat služeb Provozovatele v souvislosti s provozem Portálu.
  2. Veškeré vztahy upravené těmito Podmínkami prodeje se řídí českým právem bez přihlédnutí ke kolizním normám.
  3. Jestliže by některé ustanovení těchto Podmínek prodeje bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek prodeje.

Datum vydání: 6. 12. 2017
Aktualizováno dne: 24. 8. 2018