Na Scuku máme cookies, a to nejen ty od našich pekařů
Jako většina webů využíváme tzv. soubory cookies. Tyhle cookies nekřupou, ani nedrobí, ale moc se nám hodí. Umožňují nám totiž sledovat, jak Scuk.cz využíváte. A to nám pomůže posunout se zase o kus dál. Díky vašemu souhlasu se zpracováním cookies můžeme navíc přizpůsobit i obsah webu a zobrazovat vám nabídku služeb a produktů tak, abyste si ji vychutnali co nejvíce.

Obchodní podmínky prodeje na Scuk.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky prodeje na Scuk.cz (dále jen „Podmínky prodeje") upravují práva a povinnosti Prodejce, jakožto registrovaného Uživatele Portálu, který provedl způsobem dle platných Obchodních podmínek provozu a užívání internetových stránek Scuk.cz (dále jen „Obchodní podmínky") registraci umožňující prodej, v souvislosti s prodejem jeho zboží prostřednictvím Portálu, a dále práva a povinnosti Provozovatele Portálu a ostatních Uživatelů Portálu, která jsou s tím spojena.
  2. Veškeré pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou v těchto Podmínkách prodeje zvláště definovány, mají význam přiřazený jim v Obchodních podmínkách. Záležitosti a vztahy, které nejsou v těchto Podmínkách prodeje zvláště upraveny, se řídí Obchodními podmínkami. V Obchodních podmínkách se úprava těchto Podmínek prodeje označuje též jako Smlouva Prodejce. V případě rozporu mezi Obchodními podmínkami a Podmínkami prodeje, mají přednost Podmínky prodeje jako speciální úprava.
  3. Účelem těchto Podmínek prodeje je zejména úprava práv a povinností Prodejce nad rámec běžného užití Portálu a s tím spojených práv a povinností Prodejce vůči Provozovateli a ostatním Uživatelům, zejména úprava provize za služby Provozovatele, úprava pravidel vyúčtování provizí a úprava dalších vzájemných práv a povinností při prodeji zboží na Portálu.
 2. PROHLÁŠENÍ PRODEJCE

  1. Odsouhlasením těchto Podmínek prodeje Prodejce prohlašuje a zaručuje Provozovateli, že:

   1. je oprávněn k prodeji zboží nabízeného prostřednictvím Portálu a že k prodeji získal veškerá potřebná povolení, osvědčení, certifikáty či rozhodnutí a splnil veškeré další požadavky vyplývající z právních předpisů pro prodej vystaveného zboží prostřednictvím Portálu;
   2. se podrobně seznámil s Obchodními podmínkami a těmito Podmínkami prodeje; a 3. se podrobně seznámil s obchodními podmínkami Společnosti Twisto týkajícími se služby Twisto umožňující odložení platby Kupujících za zboží nabízené Prodejcem.
 3. PŘEDMĚT SMLOUVY

  1. Provozovatel se zavazuje po registraci Prodejce prostřednictvím formuláře dostupného na URL adrese https://www.scuk.cz/vyrobci, případně na jiné adrese zřízené v budoucnu na Portálu pro tento účel, a na základě těchto Podmínek prodeje, zpřístupnit Prodejci rozšířené uživatelské rozhraní Portálu (dále jen „Rozšířené Uživatelské rozhraní") a umožnit mu v tomto Rozšířeném Uživatelském rozhraní nabízet zboží či služby.
  2. Provozovatel se zavazuje poskytovat Prodejci další služby dle těchto Podmínek prodeje a Obchodních podmínek v souvislosti s využíváním Portálu, včetně přiměřené uživatelské podpory Prodejce.
  3. Prodejce se zavazuje zaplatit Provozovateli odměnu za využívání Portálu a poskytování dalších služeb dle těchto Podmínek prodeje a Obchodních podmínek ve formě provize z realizovaných obchodů, a to způsobem a za podmínek stanovených v těchto Podmínkách prodeje. Pro vyloučení pochybností, Smluvní strany berou na vědomí, že využívání Portálu je bezplatné v případě, že ze strany Prodejce nedojde k prodeji jakéhokoli zboží ostatním Uživatelům.
 4. PRÁVA A POVINNOSTI PRODEJCE

  1. V rámci Rozšířeného Uživatelského rozhraní je Prodejce oprávněn spravovat svůj profil na Portálu, vkládat a spravovat nabídku zboží či služeb, spravovat objednávky od Kupujících včetně možnosti stáhnout si faktury, které byly jeho jménem vystaveny a odeslány Kupujícím.
  2. Prodejce je povinen v Rozšířeném Uživatelském rozhraní vyplnit fakturační údaje, bankovní spojení a údaj o tom, zda je plátcem DPH.
  3. Provozovatel může po Prodejci požadovat sdělení informací, jejichž zveřejnění ukládají obecně závazné právní předpisy, zejména zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, jak může být později novelizován, a dále veškerých informací, které u Provozovatele oprávněně vyžádal některý z poskytovatelů platebních metod vyjmenovaných v článku 1 Obchodních podmínek Provozovatele, zejména ČSOB, Společnost Twisto nebo Systém PayU. Nepředloží-li Prodejce informace dle předchozí věty na výzvu Provozovatele, je Provozovatel oprávněn bez dalšího pozastavit nebo zrušit registraci Prodejce na Portálu.
 5. PRODEJ ZBOŽÍ

  1. Prodejce je oprávněn prodávat zboží na Portálu vystavením zboží prostřednictvím Rozšířeného Uživatelského rozhraní.
  2. Prodejce je na Portálu vzhledem k jeho zaměření oprávněn nabízet a prodávat zejména produkty z farem certifikovaných „bio“, nebo dodržujících zásady ekologického zemědělství, výrobky s BIO certifikací, výrobky s označením „ekologicky šetrný výrobek“ nebo tzv. výrobky „Fair Trade“, zaručující výrobcům v rozvojových zemích spravedlivý podíl z prodejní ceny, vlastnoruční výrobky Prodejce, zemědělské produkty vypěstované Prodejcem, případně další produkty lokálních výrobců, pokud je Provozovatel neodmítne. V případě, že Prodejce u jím nabízeného zboží deklaruje certifikaci, například označení „BIO“, je povinen zaslat příslušné certifikáty na e-mail vyrobci@scuk.cz a dále se řídit případnými pokyny Poskytovatele týkající se certifikátů. V případě, že kterýkoliv certifikát Prodejce pozbude platnosti, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Provozovatele a zároveň u nabízeného zboží na Portálu neprodleně informaci o certifikaci odstranit.
  3. Prodejce je povinen se vyvarovat nabízení a prodeje zboží nebo služeb na Portálu, které jsou v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy, Obchodními podmínkami nebo těmito Podmínkami prodeje, a dále zboží v podobě zbraní, drog, tabákových výrobků, léků a zákonem zakázaných látek a/nebo zboží či služby s takovým zbožím související. Seznam výrobků nebo služeb může být Provozovatelem upřesněn na Portále a bez dalšího měněn.
  4. Při vystavování zboží je Prodejce povinen uvést veškeré údaje, jejichž uvedení je pro příslušný produkt v případě online prodeje vyžadováno obecně závaznými právními předpisy. Veškeré údaje o zboží uvedené Prodejcem musí být pravdivé, v přiměřeném rozsahu úplné a nikoli zavádějící včetně uvedení informace o výrobci, případně dovozci, původu a složení zboží apod. Údaje o zboží je Prodejce povinen uvádět v českém jazyce; tím není vyloučeno užití cizích výrazů pokud jejich užití v českém jazyce zdomácnělo nebo je doplněno vysvětlením v českém jazyce. Veškeré vystavené zboží Prodejcem na Portálu podléhá schválení Provozovatelem. Provozovatel má právo jakýkoliv produkt dle svého uvážení do nabídky Portálu nezařadit, či kdykoliv z nabídky jakýkoliv produkt vyřadit. Prodejce je povinen poskytnout Provozovateli na jeho žádost bezplatně vzorek produktu za účelem jeho kontroly.
  5. Prodejce se zavazuje, že zboží, popis zboží, jakož i fotografie zboží nejsou v rozporu s dobrými mravy, neporušují autorská nebo jiná práva Provozovatele, ani třetí osoby, a jsou v souladu s těmito Podmínkami prodeje a Obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy. V opačném případě má Provozovatel právo bez upozornění vystavené zboží smazat.
  6. Cenu za zboží je oprávněn určovat výlučně Prodejce při vystavení zboží prostřednictvím Rozšířeného Uživatelského rozhraní. Prodejce se zavazuje zajistit, aby kupní cena Zboží vystaveného na Portálu nepřesáhla po celou dobu jeho vystavení na Portálu kupní cenu téhož zboží na e-shopu, či na jakýchkoli jiných jím provozovaných internetových stránkách.
  7. Prodejce je povinen uvádět cenu zboží vždy včetně DPH.
 6. SLUŽBA SDRUŽENÝ ZÁVOZ

  1. Provozovatel portálu nabízí Prodejcům službu manipulace se zbožím dodavatele (dále jen „Sdružený závoz“). V rámci této služby Provozovatel přebírá od Prodejců zboží objednané prostřednictvím Portálu ve skladových prostorách Provozovatele (dále jen Sklad) a zajišťuje rozvoz zboží do Nákupních skupin.

  2. Provozovatel v rámci této služby přebírá objednané zboží dle nastavení v rámci Rozšířeného Uživatelského rozhraní. Rozvoz do Nákupních skupin Provozovatel zajišťuje ve Výdejní den Nákupní skupiny.

  3. Provozovatel si vyhrazuje právo dle svého uvážení vybírat Prodejce do služby Sdruženého závozu. Provozovatel tak může Prodejce do Sdruženého závozu nevybrat. Provozovatel vybírá prodejce do Sdruženého závozu obvykle den před začátkem Společného nákupu, pro který platí termín doručení na sklad.

  4. Prodejce se zavazuje při využití služby Sdruženého závozu doručit objednané zboží v otevírací době Skladu, při dodržení všech legislativních požadavků pro přepravu daného typu zboží, například tedy chlazené potraviny převážet v chlazených vozidlech, případně v termoboxech při zachování požadované teploty pro skladování a přepravu daného typu zboží atd. Prodejce výslovně souhlasí s tím, že protokol o příjmu zboží obdrží pouze v elektronické podobě od Provozovatele a to nejpozději do 24 hodin od ukončení příjmu zboží Provozovatelem ve Skladu. Protokol bude obsahovat informace o jednotlivých objednaných položkách v rámci Dílčích nákupů, které měl Prodejce doručit v daném termínu a množství na Sklad, konkrétně bude obsahovat:

   • datum a čas příjmu zboží
   • unikátní kód produktu
   • název produktu
   • počet objednaných kusů
   • počet dodaných kusů Prodejcem na Sklad Provozovatele
   • rozdíl v počtu objednaných a reálně dodaných kusů
   • hodnota nedodaného zboží, vypočítaná z rozdílu mezi objednaným počtem kusů a reálně dodaným počtem kusů dle protokolu o příjmu zboží a dle hodnoty zaplaceného zboží v rámci Dílčích nákupů.

   Protokol o příjmu zboží bude mít Prodejce do uvedené lhůty dostupný v rámci Rozšířeného uživatelského rozhraní. Prodejce výslovně souhlasí s tím, že na nedodané zboží Provozovatel automaticky vytvoří dotčeným Kupujícím reklamace v rámci Portálu a automaticky veškeré tyto reklamace schválí na náklady Prodejce, tzn. odečte Prodejci hodnotu schválených reklamací z Tržeb Prodejce v rámci nejbližšího zúčtovacího období. Zodpovědnost za správné uskladnění a dodání přijatého zboží, dle protokolu o příjmu zboží, nese Provozovatel. V případě oprávněných reklamací na nedodané zboží ze stran Kupujících, které bylo dle protokolu o příjmu zboží dodáno Prodejci na Sklad, budou tyto reklamace uznány na náklady Provozovatele.

  5. V případě, že Prodejce doručí větší než objednané množství od produktu, nebude na protokolu o příjmu zboží tato skutečnost uvedena. Je to dané technickým omezením softwaru Provozovatele. Prodejce toto omezení bere výslovně na vědomí a souhlasí s ním. Provozovatel o případných přebytcích vyrozumí Prodejce e-mailem či telefonicky a invididuálně sjedná s Prodejcem převzetí přebytků zpět do vlastnictví Prodejce v místě skladu Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo určit maximální dobu uskladnění přebytků, Prodejce je povinen zboží v této lhůtě převzít, pokud se smluvní strany nedomluví v konkrétním případě na jiném postupu.

  6. Provozovatel prohlašuje, že v rámci procesů a manipulace se zbožím v rámci Skladu postupuje v souladu se zavedeným systémem HACCP, tak aby potraviny byly skladovány dle legislativních požadavků, vč. zachování teplotního řetězce. Dopravu zboží zajišťují pro Provozovatele externí dopravci oprávnění k přepravě potravin s chladicími vozy pro dodržení teplotního řetězce u chlazených potravin.

  7. Pokud dojde k zavedení mimořádných opatření orgánů veřejné moci, nebo ke vzniku jiné mimořádné nepředvídatelné překážky nezávislé na vůli Provozovatele, v jejichž důsledku dojde ke znemožnění nebo omezení možnosti řádného plnění služby Sdružený závoz je Provozovatel oprávněn bez předchozího upozornění omezit nebo zcela přerušit tuto službu a případně Prodejci vrátit zboží již převzaté v rámci této služby. Pokud k této situaci dojde, je Provozovatel povinen po dobu nezbytně nutnou již převzaté zboží řádně uskladnit na své náklady a umožnit Prodejci jeho zpětné převzetí v pracovní dny v rozmezí 9:00 až 17:00 nebo v čase, který Provozovateli umožní opatření orgánů veřejné moci. Náklady, které Prodejci vzniknou v souvislosti se zpětným převzetím zboží, nese Prodejce. V případě, že daná situace neumožní Provozovateli zajistit pro Prodejce možnost zpětného převzetí, je Provozovatel povinen na své náklady zajistit doručení již převzatého zboží na adresu Prodejce. Prodejce je povinen vrácené zboží od Provozovatele přijmout. Vrácení zboží však nebrání Prodejci, aby zajistil na vlastní náklady dopravu zboží do Nákupních skupin jiným způsobem, aby mohlo dojít k naplnění Kupní smlouvy mezi Prodejcem a Kupujícím. Při vrácení zboží nemá Provozovatel nárok na Provizi podle článku 9 těchto Podmínek.

 7. KOMUNIKACE

  1. Provozovatel informuje Prodejce o uskutečnění nákupu prostřednictvím Rozšířeného Uživatelského rozhraní a e-mailu uvedeného pro účely příjmu objednávek v profilu Prodejce.
  2. Prodávající se zavazuje komunikovat s ostatními Uživateli pouze za účelem plnění příslušné Kupní smlouvy uzavřené s Uživatelem a řešení případných nároků Kupujících s takovou smlouvou souvisejících.
  3. Prodejce nesmí využívat kontakty na ostatní Uživatele, které v souvislosti s využíváním Portálu získá za účelem prodeje zboží mimo Portál a/nebo pro účely zasílání jakýchkoli nabídek a jiných marketingových sdělení Uživatelům, a to ani ve prospěch třetích osob.
  4. Prodejce nesmí v rámci prodeje svého zboží nebo při vyřizování objednávek Uživatelů na Portálu přímo či nepřímo odkazovat na vlastní či jiné stránky, nebo internetové stránky nabízející online prodej zboží nebo služeb.
  5. V případě porušení povinností Prodejce dle tohoto článku 7. je Provozovatel oprávněn bez dalšího znemožnit Prodejci využívání Portálu.
 8. TRŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena zboží („Tržby“) budou hrazeny Kupujícími prostřednictvím Provozovatele, a to v souladu s Obchodními podmínkami při využití platební brány ČSOB, PayU nebo služby Twisto.
  2. Prodejce prohlašuje, že s výše uvedenými způsoby platby souhlasí a v případě služby Twisto souhlasí s postoupením jakékoli své pohledávky vůči Kupujícím na společnost Twisto payments a.s., IČO: 016 15 165, se sídlem na adrese Praha 1 – Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 19085 vedenou Městským soudem v Praze, která poskytuje službu Twisto.
  3. Provozovatel je oprávněn provést blokaci příslušné částky odpovídající předběžně kalkulované Tržbě na účtu Uživatele a následně odeslat konečné Tržby Prodejci v souladu s článkem 9 těchto Podmínek prodeje. Způsob kalkulace konečných tržeb, tj. způsob určení konečné kupní ceny za zboží a způsob rozpočítání nákladů na dopravu stanoví Obchodní podmínky.
 9. PROVIZE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Prodejce se zavazuje platit Provozovateli provizi za jednotlivé Dílčí nákupy (dále jen „Provize“). Výše Provize je stanovena jako procentní podíl z kupní ceny zboží objednaného Uživateli prostřednictvím Portálu.
  2. Smluvní strany se dohodly, že výše Provize činí 30 % z kupní ceny zboží vč. DPH. K výši Provize podle předchozí věty bude připočtena DPH dle příslušné sazby.
  3. Smluvní strany se dohodly, že Provize Provozovatele budou zúčtovány k poslednímu a 14. dni v kalendářním měsíci. Do zúčtovacího období jsou započítány všechny Kupní smlouvy, které byly uzavřeny s Uživateli od posledního zúčtovacího dne a které doposud nebyly vyúčtovány a spadají do daného zúčtovacího období.
  4. Provozovatel je oprávněn k zúčtovacímu dni vystavit Prodejci fakturu na částku rovnající se souhrnu Provizí, na něž vznikl Provozovateli nárok za zúčtovací období a je oprávněn si celkovou Provizi započíst oproti nároku Prodejce na celkové Tržby za zúčtovací období.
  5. Provozovatel je povinen odeslat Prodejci Tržby ponížené o provizi nejpozději do 5 pracovních dní od zúčtovacího dne.
 10. ODPOVĚDNOST PŘI PRODEJI ZBOŽÍ

  1. Prodejce odpovídá Uživatelům za případné právní nebo jiné vady zboží v souladu s příslušnými právními předpisy a Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost vyplývající z právního vztahu mezi Prodejcem a Kupujícím nebo Organizátorem.
  2. Prodejce bere na vědomí a souhlasí, že Uživatelé jsou v souladu s reklamačním řádem Provozovatele, který je součástí Obchodních podmínek (dále jen „Reklamační řád"), oprávněni uplatnit reklamaci zboží Prodejce prostřednictvím Provozovatele. Prodejce výslovně souhlasí s oprávněním Uživatele uplatnit reklamaci zboží dodaného Prodejcem podle Reklamačního řádu prostřednictvím Provozovatele.
  3. Prodejce odpovídá za případné autorskoprávní a jiné nároky třetích osob ve vztahu k jím vystavenému zboží.
 11. SANKCE A NÁHRADA ŠKODY

  1. Provozovatel si vyhrazuje právo bez dalšího zrušit registraci a zamezit přístupu Prodejce na Portál, a to i bez udání důvodu, zejména jestliže Prodejce poruší pravidla stanovená v těchto Podmínkách prodeje nebo Obchodních podmínkách, včetně všech jejích součástí.
  2. Prodejce nemá v případě zrušení registrace, zamezení přístupu nebo odebrání nabídky zboží právo na náhradu jakékoli újmy včetně ušlého zisku.
  3. Jestliže Prodejce poruší povinnosti stanovené těmito Podmínkami prodeje nebo Obchodními podmínkami, včetně všech jejich součástí, a Provozovateli vznikne tímto jednáním jakákoli škoda či újma, je Provozovatel oprávněn požadovat po Prodejci kompenzaci za takto vzniklou škodu či újmu, včetně ušlého zisku.
 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Podmínky prodeje nabývají účinnosti dnem uvedeným níže jako „Datum vydání". Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit Podmínky prodeje, přičemž Provozovatel v takovém případě oznámí změnu Podmínek prodeje Prodávajícím, případně všem Uživatelům, nejpozději v den nabytí jejich účinnosti a uveřejní nové znění Podmínek prodeje na Portálu. Pokud Uživatel nevysloví písemný nesouhlas s novým zněním, platí, že se s novým zněním Podmínek prodeje řádně seznámil, akceptuje ho a zavazuje se nové znění dodržovat. V případě, že Uživatel neakceptuje nové znění Podmínek prodeje, není oprávněn užívat služeb Provozovatele v souvislosti s provozem Portálu.
  2. Veškeré vztahy upravené těmito Podmínkami prodeje se řídí českým právem bez přihlédnutí ke kolizním normám.
  3. Jestliže by některé ustanovení těchto Podmínek prodeje bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek prodeje.

Datum vydání: 6. 12. 2017
Aktualizováno dne: 1. 9. 2022