Obchodní podmínky organizování nákupů na Scuk.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky organizování nákupů na Scuk.cz (dále jen „Podmínky Organizátora") upravují práva a povinnosti Organizátora, jakožto registrovaného Uživatele Portálu, který provedl způsobem dle platných Obchodních podmínek provozu a užívání internetových stránek Scuk.cz (dále jen „Obchodní podmínky") registraci Organizátora, v souvislosti s organizací jedné nebo více Nákupních skupin na Portálu, a dále práva a povinnosti Provozovatele Portálu a ostatních Uživatelů Portálu, která jsou s tím spojena.
  2. Veškeré pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou v těchto Podmínkách Organizátora zvláště definovány, mají význam přiřazený jim v Obchodních podmínkách. Záležitosti a vztahy, které nejsou v těchto Podmínkách Organizátora zvláště upraveny, se řídí Obchodními podmínkami. V Obchodních podmínkách se úprava těchto Podmínek Organizátora označuje též jako Smlouva Organizátora. V případě rozporu mezi Obchodními podmínkami a Podmínkami Organizátora, mají přednost Podmínky Organizátora jako speciální úprava.
  3. Účelem těchto Podmínek Organizátora je zejména úprava práv a povinností Organizátora nad rámec běžného užití Portálu a s tím spojených práv a povinností Organizátora vůči Provozovateli a ostatním Uživatelům, zejména úprava organizace Nákupní skupiny, úprava plnění poskytovaného Organizátorovi za jeho činnost a úprava podmínek prodeje vlastního zboží Organizátora v rámci své Nákupní skupiny (dále jen „Vlastní prodej Organizátora").
 2. PROHLÁŠENÍ ORGANIZÁTORA

  1. Odsouhlasením těchto Podmínek Organizátora Organizátor prohlašuje a zaručuje Provozovateli, že:

   1. se podrobně seznámil s Obchodními podmínkami a těmito Podmínkami Organizátora, včetně všech jejich součástí;
   2. činnost Organizátora bude vykonávat poctivě a v souladu s těmito Podmínkami Organizátora, Obchodními podmínkami, jakož i podmínkami danými obecně závaznými právními předpisy;
   3. v případě Organizátora-podnikatele, je ke své činnosti oprávněn, tj. zejména že disponuje příslušným živnostenským oprávnění, případně dalšími oprávněními či certifikáty, pokud je to pro prodej jím nabízeného zboží potřeba, a že splňuje veškeré případné další požadavky vyplývající z právních předpisů pro činnost Organizátora-podnikatele;
   4. v případě Vlastního prodeje Organizátora, že je oprávněn k prodeji zboží nabízeného prostřednictvím Portálu a/nebo členům své Nákupní skupiny a že k prodeji získal veškerá potřebná povolení, osvědčení, certifikáty či rozhodnutí a splnil veškeré další požadavky vyplývající z právních předpisů pro prodej zboží prostřednictvím Portálu.
 3. PŘEDMĚT SMLOUVY

  1. Provozovatel se zavazuje po registraci Organizátora, který si rozšíří svou registraci založením nové Nákupní skupiny zvolením možnosti "Založit skupinu" a návazně „Vytvořit skupinu" na Portálu, případně v budoucnu i prostřednictvím jiné možnosti zřízené na Portálu pro tento účel, na základě těchto Podmínek Organizátora, zpřístupnit Organizátorovi rozšířené uživatelské rozhraní Portálu (dále jen „Rozšířené Uživatelské rozhraní") a umožnit mu v tomto Rozšířeném Uživatelském rozhraní organizovat svou Nákupní skupinu či více Nákupních skupin.
  2. Provozovatel se rovněž zavazuje zpřístupnit Organizátorovi Rozšířené Uživatelské rozhraní poté, co Organizátor po dohodě s Provozovatelem hodlá převzít organizaci již existující Nákupní skupiny, která ztratila svého Organizátora, nebo je jinak umožněno převzetí její organizace, a to po odsouhlasení těchto Podmínek Organizátora.
  3. Provozovatel se zavazuje poskytovat Organizátorovi další služby dle těchto Podmínek Organizátora a Obchodních podmínek v souvislosti s využíváním Portálu, včetně přiměřené uživatelské podpory.
  4. Poskytování Uživatelského rozhraní Poskytovatelem a dalších služeb dle těchto Podmínek Organizátora a Obchodních podmínek je bezplatné.
 4. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

  1. V rámci Rozšířeného Uživatelského rozhraní je Organizátor oprávněn spravovat Nákupní skupinu. Při organizaci Nákupní skupiny je Organizátor povinen v Rozšířeném Uživatelském rozhraní vyplnit zejména název Nákupní skupiny, adresu výdejního místa pro Nákupní skupinu a Organizátor-podnikatel i své fakturační údaje a bankovní spojení. Při založení Společného nákupu je Organizátor povinen zadat Výdejní den a vybrat Prodejce z nabídky, kterou mu Portál zobrazí. Prodejce má možnost odmítnout účast ve Společném nákupu.

  2. Organizátor je v souvislosti s organizací Nákupní skupiny povinen zejména:

   1. vytvářet a spravovat Společné nákupy Uživatelů v rámci Nákupní skupiny, které se sestávají z položek objednaných jednotlivými Uživateli, tj. Dílčích nákupů;
   2. komunikovat prostřednictvím Portálu se členy své Nákupní skupiny za účelem uskutečnění Společného nákupu, jakož i jednotlivých Dílčích nákupů; a 3. v souladu s Obchodními podmínkami zajišťovat převzetí zboží od Prodejců nebo dopravců a předání zboží Kupujícím v rámci Výdejního dne.
  3. Organizátor je oprávněn, za podmínek stanovených těmito Podmínkami Organizátora, v rámci jím organizované Nákupní skupiny k Vlastnímu prodeji Organizátora.

 5. VLASTNÍ PRODEJ ORGANIZÁTORA

  1. Jestliže má Organizátor zájem o Vlastní prodej Organizátora, registruje se prostřednictvím Portálu jako Prodejce a případně oznámí Provozovateli e-mailovým sdělením na info@scuk.cz, že má zájem určité zboží prodávat pouze členům jím organizované Nákupní skupiny. V takovém případě se právní vztah Organizátora a Provozovatele řídí ve vztahu k prodeji zboží Organizátora primárně příslušnými Obchodními podmínkami prodeje na Scuk.cz.
 6. KOMUNIKACE

  1. Organizátor nesmí využívat kontakty na ostatní Uživatele, které v souvislosti s využíváním Portálu získá za účelem prodeje zboží mimo Portál a/nebo pro účely zasílání jakýchkoli nabídek a jiných marketingových sdělení Uživatelům, a to ani ve prospěch třetích osob.
  2. Organizátor nesmí na Portálu přímo či nepřímo odkazovat na vlastní či jiné stránky, nebo internetové stránky nabízející online prodej zboží nebo služeb.
  3. V případě porušení povinností Organizátora dle tohoto článku 6. je Provozovatel oprávněn bez dalšího znemožnit Organizátorovi využívání Portálu.
 7. PROVIZE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Organizátor získává za svou činnost dle těchto Podmínek Organizátora a Obchodních podmínek tzv. Vázaný kredit ve výši 7,5 % z hodnoty skutečně realizovaného a zaplaceného Společného nákupu učiněného v rámci Nákupní skupiny vč. DPH po odečtení nákladů na dopravu, hodnoty zboží prodaného v rámci Vlastního prodeje Organizátora, a po odečtení hodnoty Dílčích nákupů, u kterých nedošlo k jejich výdeji Uživatelům, případně po odečtení hodnoty zboží, které nebylo v rámci Společného nákupu dodáno Prodejci.
  2. Vázaný kredit představuje v souladu s Obchodními podmínkami částku, o kterou může Uživatel disponující Vázaným kreditem ponížit celkovou částku k úhradě za svůj Dílčí nákup, nebo který může být v případě Organizátora-podnikatele vyplacen na jeho bankovní účet. Jeden Vázaný kredit má hodnotu 1 Kč vč. DPH.
  3. Organizátor-podnikatel je oprávněn ve svém Rozšířeném Uživatelském rozhraní zažádat o výplatu Vázaného kreditu na svůj bankovní účet, přičemž minimální částka pro výplatu Vázaného kreditu na účet je stanovena ve výši 500 Kč. Na základě požadavku na výplatu Vázaného kreditu obdrží Organizátor-podnikatel na svůj e-mail instrukce k vystavení faktury za zprostředkování prodeje. Organizátor-podnikatel je povinen fakturu zaslat do 5 dní od zadání požadavku na výplatu Vázaného kreditu se lhůtou splatnosti v délce nejméně 14 dní. Další možnosti nakládání s Vázaným kreditem se řídí Obchodními podmínkami.
 8. SANKCE A NÁHRADA ŠKODY

  1. Provozovatel si vyhrazuje právo bez dalšího zrušit registraci a zamezit přístupu Organizátora na Portál, a to i bez udání důvodu, zejména jestliže Organizátor poruší pravidla stanovená v těchto Podmínkách Organizátora nebo Obchodních podmínkách.
  2. Organizátor nemá v případě zrušení registrace nebo zamezení přístupu právo na náhradu jakékoli újmy včetně ušlého zisku. V případě zrušení registrace Organizátora Provozovatelem z důvodu porušení těchto Podmínek Organizátora, Obchodních podmínek či jiných závazných dokumentů nebo právních předpisů, je Provozovatel oprávněn odebrat Organizátorovi veškeré jeho Vázané kredity a Volné kredity, a to s okamžitou účinností a zcela bez náhrady. Tím není dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody vzniklé z téhož porušení.
  3. Jestliže Organizátor poruší povinnosti stanovené těmito Podmínkami Organizátora nebo Obchodními podmínkami a Provozovateli vznikne tímto jednáním jakákoli škoda či újma, je Provozovatel oprávněn požadovat po Organizátorovi kompenzaci za takto vzniklou škodu či újmu, včetně ušlého zisku.
 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Podmínky Organizátora nabývají účinnosti dnem uvedeným níže jako „Datum vydání". Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit Podmínky Organizátora, přičemž Provozovatel v takovém případě oznámí změnu Podmínek Organizátora Organizátorům, případně všem Uživatelům, nejpozději v den nabytí jejich účinnosti a uveřejní nové znění Podmínek Organizace na Portálu. Pokud Uživatel nevysloví písemný nesouhlas s novým zněním, platí, že se s novým zněním Podmínek Organizace řádně seznámil, akceptuje ho a zavazuje se nové znění dodržovat. V případě, že Uživatel neakceptuje nové znění Podmínek organizace, není oprávněn užívat služeb Provozovatele v souvislosti s provozem Portálu.
  2. Veškeré vztahy upravené těmito Podmínkami Organizace se řídí českým právem bez přihlédnutí ke kolizním normám.
  3. Jestliže by některé ustanovení těchto Podmínek organizace bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek Organizace.

Datum vydání: 6. 12. 2017