Obchodní podmínky organizování nákupů na Scuk.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto podmínky organizování nákupů na Scuk.cz (dále jen „Podmínky Organizátora") upravují práva a povinnosti Organizátora, jakožto registrovaného Uživatele Portálu, který provedl způsobem dle platných Obchodních podmínek provozu a užívání internetových stránek Scuk.cz (dále jen „Obchodní podmínky") registraci Organizátora, v souvislosti s organizací jedné nebo více Nákupních skupin na Portálu, a dále práva a povinnosti Organizátora Zaměstnance, Organizátora Podnikatele, Provozovatele Portálu a ostatních Uživatelů Portálu, která jsou s tím spojena.
  2. Veškeré pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou v těchto Podmínkách Organizátora zvláště definovány, mají význam přiřazený jim v Obchodních podmínkách umístěnými na https://www.scuk.cz/podminky. Záležitosti a vztahy, které nejsou v těchto Podmínkách Organizátora zvláště upraveny, se řídí Obchodními podmínkami. V případě rozporu mezi Obchodními podmínkami a Podmínkami Organizátora, mají přednost Podmínky Organizátora.
 2. ZÁVAZNOST PODMÍNEK ORGANIZÁTORA

  1. Tyto Podmínky Organizátora tvoří u:

   1. Organizátora Nepodnikatele nedílnou součást Smlouvy Organizátora uzavřené s Provozovatelem;
   2. Organizátora Zaměstnance vnitřní předpis ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce; a
   3. Organizátora Podnikatele nedílnou součást smlouvy uzavřené s Provozovatelem ve smyslu § 1751 Občanského zákoníku.
 3. PROHLÁŠENÍ ORGANIZÁTORA

  1. Organizátor prohlašuje a zaručuje Provozovateli, že:

   1. se podrobně seznámil s Obchodními podmínkami a těmito Podmínkami Organizátora, včetně všech jejich součástí;
   2. činnost Organizátora bude vykonávat poctivě a v souladu s těmito Podmínkami Organizátora, Obchodními podmínkami, jakož i podmínkami danými obecně závaznými právními předpisy;
   3. v případě Organizátora Podnikatele, je ke své činnosti oprávněn, tj. zejména že disponuje příslušným živnostenským oprávněním, případně dalšími oprávněními či certifikáty, pokud je to pro prodej jím nabízeného zboží potřeba, a že splňuje veškeré případné další požadavky vyplývající z právních předpisů pro činnost Organizátora Podnikatele;
   4. v případě vlastního Prodeje Organizátora, že je oprávněn k prodeji zboží nabízeného prostřednictvím Portálu a/nebo členům své Nákupní skupiny a že k prodeji získal veškerá potřebná povolení, osvědčení, certifikáty či rozhodnutí a splnil veškeré další požadavky vyplývající z právních předpisů pro prodej zboží prostřednictvím Portálu.
 4. PŘEDMĚT SMLOUVY

  1. Provozovatel se zavazuje po registraci Organizátora, který si rozšíří svou registraci založením nové Nákupní skupiny na stránce https://www.scuk.cz/organizatori Portálu, případně v budoucnu i prostřednictvím jiné možnosti zřízené na Portálu pro tento účel, na základě těchto Podmínek Organizátora, zpřístupnit Organizátorovi rozšířené uživatelské rozhraní Portálu (dále jen „Rozšířené Uživatelské rozhraní") a umožnit mu v tomto Rozšířeném Uživatelském rozhraní organizovat svou Nákupní skupinu či více Nákupních skupin.
  2. Provozovatel se rovněž zavazuje zpřístupnit Organizátorovi Rozšířené Uživatelské rozhraní poté, co Organizátor po dohodě s Provozovatelem hodlá převzít organizaci již existující Nákupní skupiny, která ztratila svého Organizátora, nebo je jinak umožněno převzetí její organizace, a to po odsouhlasení těchto Podmínek Organizátora.
  3. Provozovatel se zavazuje poskytovat Organizátorovi další služby dle těchto Podmínek Organizátora a Obchodních podmínek v souvislosti s využíváním Portálu, včetně přiměřené uživatelské podpory.
  4. Poskytování Uživatelského rozhraní Poskytovatelem a dalších služeb dle těchto Podmínek Organizátora a Obchodních podmínek je bezplatné.
  5. Organizátor Nepodnikatel má možnost stát se Organizátorem Zaměstnancem nebo Organizátorem Podnikatelem zvolením příslušné možnosti ve svém Rozšířeném Uživatelském rozhraní na Portálu Provozovatele.
 5. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

  1. V rámci Rozšířeného Uživatelského rozhraní je Organizátor oprávněn spravovat Nákupní skupinu. Při organizaci Nákupní skupiny je Organizátor povinen v Rozšířeném Uživatelském rozhraní vyplnit zejména název Nákupní skupiny, adresu výdejního místa pro Nákupní skupinu, své fakturační údaje a bankovní spojení.

  2. Organizátor je v souvislosti s organizací Nákupní skupiny povinen zejména:

   1. vytvářet a spravovat Společné nákupy Uživatelů v rámci Nákupní skupiny, které se sestávají z položek objednaných jednotlivými Uživateli, tj. Dílčích nákupů;
   2. marketingově propagovat Portál mezi Uživateli; a
   3. koordinovat převzetí Společných nákupů od Prodejců a přepravců v rámci služby Sdružený závoz a jejich výdej Kupujícím v rámci Výdejního dne a zabezpečit dodržení pravidel pro uchování objednaného zboží dle směrnice HACCP, která je dostupná na stránce https://na.scuk.cz/zaklady-HACCP. Organizátor zajistí, že na Výdejním místě bude HACCP vytištěný.
  3. Organizátor je oprávněn, za podmínek stanovených těmito Podmínkami Organizátora, v rámci jím organizované Nákupní skupiny k vlastnímu Prodeji Organizátora.

  4. Organizátor je v souvislosti s organizací Nákupní skupiny dále povinen zejména:

   1. chránit majetek Provozovatele (včetně know-how, kterým Provozovatel disponuje) před poškozením, ztrátou, zničením nebo zneužitím, samostatně přijímat přiměřená aktivní opatření k ochraně majetku Provozovatele a neprodleně informovat statutární orgán Provozovatele o jakékoliv skutečnosti důležité pro ochranu majetku Provozovatele;
   2. neprodleně informovat Provozovatele o všech okolnostech, které by mohly Provozovateli, jeho klientům nebo obchodním partnerům způsobit škodu, o všech skutečnostech relevantních pro ochranu práv a oprávněných zájmů Provozovatele, a o všech ostatních relevantních skutečnostech vztahujících se k činnosti vykonávané Organizátorem; a
   3. zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, o nichž se dozvěděl při výkonu nebo v souvislosti s výkonem činnosti Organizátora. Za důvěrné informace se považují zejména takové informace, které se týkají podnikatelské a související činnosti Provozovatele, jejichž zpřístupnění třetím osobám je způsobilé poškodit zájmy Provozovatele a dále též osobní údaje, s nimiž přijde Organizátor do styku při výkonu činnosti Organizátora.
 6. VLASTNÍ PRODEJ ORGANIZÁTORA

  1. Jestliže má Organizátor zájem o vlastní Prodej Organizátora, registruje se prostřednictvím Portálu jako Prodejce a případně oznámí Provozovateli e-mailovým sdělením na info@scuk.cz, že má zájem určité zboží prodávat pouze členům jím organizované Nákupní skupiny. V takovém případě se právní vztah Organizátora a Provozovatele řídí ve vztahu k prodeji zboží Organizátora primárně příslušnými Obchodními podmínkami prodeje na Scuk.cz.
 7. KOMUNIKACE

  1. Organizátor nesmí využívat kontakty na ostatní Uživatele, které v souvislosti s využíváním Portálu získá za účelem prodeje zboží mimo Portál a/nebo pro účely zasílání jakýchkoli nabídek a jiných marketingových sdělení Uživatelům, a to ani ve prospěch třetích osob.
  2. Organizátor nesmí na Portálu přímo či nepřímo odkazovat na vlastní či jiné stránky, nebo internetové stránky nabízející online prodej zboží nebo služeb.
  3. V případě porušení povinností Organizátora dle tohoto článku 6. je Provozovatel oprávněn bez dalšího znemožnit Organizátorovi využívání Portálu.
 8. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Organizátor Nepodnikatel a Organizátor Podnikatel získává za svou činnost dle těchto Podmínek Organizátora a Obchodních podmínek tzv. Vázaný kredit ve výši 7,5 % z hodnoty skutečně realizovaného a zaplaceného Společného nákupu učiněného v rámci Nákupní skupiny vč. DPH po odečtení hodnoty zakoupených dárkových poukazů Provozovatele a zakoupených dárkových balení pro dárkové poukazy Provozovatele a po odečtení nákladů na dopravu, hodnoty zboží prodaného v rámci vlastního Prodeje Organizátora, a po odečtení hodnoty Dílčích nákupů, u kterých nedošlo k jejich výdeji Uživatelům, případně po odečtení hodnoty zboží, které nebylo v rámci Společného nákupu dodáno Prodejci.
  2. Organizátor Zaměstnanec získává za svou činnost dle těchto Podmínek Organizátora a Obchodních podmínek tzv. Zaměstnanecký kredit ve výši 7,5 % z hodnoty skutečně realizovaného a zaplaceného Společného nákupu učiněného v rámci Nákupní skupiny vč. DPH po odečtení hodnoty zakoupených dárkových poukazů Provozovatele a zakoupených dárkových balení pro dárkové poukazy Provozovatele a po odečtení nákladů na dopravu, hodnoty zboží prodaného v rámci vlastního Prodeje Organizátora, a po odečtení hodnoty Dílčích nákupů, u kterých nedošlo k jejich výdeji Uživatelům, případně po odečtení hodnoty zboží, které nebylo v rámci Společného nákupu dodáno Prodejci.
  3. Vázaný kredit a Zaměstnanecký kredit představují v souladu s Obchodními podmínkami částku, o kterou může Uživatel disponující Vázaným kreditem anebo Zaměstnaneckým kreditem ponížit celkovou částku k úhradě za svůj Dílčí nákup. Jeden Vázaný kredit má hodnotu 1 Kč vč. DPH. Jeden Zaměstnanecký kredit má hodnotu 1 Kč vč. DPH.
  4. Organizátor Zaměstnanec je oprávněn ve svém Rozšířeném Uživatelském účtě zažádat o výplatu Zaměstnaneckého kreditu na svůj bankovní účet. Žádost o výplatu je možné odeslat pouze za celý měsíc a po jeho skončení. Provozovatel na základě požadavku na výplatu Zaměstnaneckého kreditu uskutečněného do 5. dne měsíce, vyplatí odměnu nejpozději k 15. dni toho měsíce. Požadavky uskutečněné později budou vyplaceny nejpozději k 15. dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém Organizátor Zaměstnanec žádost o výplatu uskutečnil.
  5. Organizátor Podnikatel je oprávněn ve svém Rozšířeném Uživatelském účtě zažádat o výplatu Vázaného kreditu na svůj bankovní účet, přičemž minimální částka pro výplatu Vázaného kreditu na účet je stanovena ve výši 500 Kč. Na základě požadavku na výplatu Vázaného kreditu obdrží Organizátor Podnikatel v uživatelském rozhraní instrukce k vystavení faktury za zprostředkování prodeje. Organizátor Podnikatel je povinen fakturu vystavit se lhůtou splatnosti v délce nejméně 14 dní. Pokud je Organizátor Podnikatel plátce DPH, přičte k fakturované částce DPH dle sazby dané zákonem. Další možnosti nakládání s Vázaným kreditem se řídí Obchodními podmínkami.
 9. SANKCE A NÁHRADA ŠKODY

  1. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit registraci a zamezit přístupu Organizátora na Portál, jestliže Organizátor poruší pravidla stanovená v těchto Podmínkách Organizátora nebo Obchodních podmínkách.
  2. Organizátor nemá v případě zrušení registrace nebo zamezení přístupu právo na náhradu jakékoli újmy včetně ušlého zisku. V případě zrušení registrace Organizátora Provozovatelem z důvodu porušení těchto Podmínek Organizátora, Obchodních podmínek či jiných závazných dokumentů nebo právních předpisů, je Provozovatel oprávněn odebrat Organizátorovi veškeré jeho Vázané kredity a Volné kredity, a to s okamžitou účinností a zcela bez náhrady, ustanovení této věty se neuplatní pro Organizátora Zaměstnance. Tím není dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody vzniklé z téhož porušení.
  3. Jestliže Organizátor poruší povinnosti stanovené těmito Podmínkami Organizátora nebo Obchodními podmínkami a Provozovateli vznikne tímto jednáním jakákoli škoda či újma, je Provozovatel oprávněn požadovat po Organizátorovi kompenzaci za takto vzniklou škodu či újmu, včetně ušlého zisku.
  4. Organizátor Zaměstnanec je povinen nahradit Provozovateli škodu, kterou mu způsobí zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, včetně škody spočívající v uložení sankčního opatření správním orgánem Provozovateli v souvislosti s neplněním povinností Organizátora Zaměstnance podle dohody o provedení práce. Organizátor Zaměstnanec je povinen Provozovateli takovou škodu nahradit v nejširší možné míře dle příslušných ustanovení Zákoníku práce.
 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Podmínky Organizátora nabývají účinnosti dnem uvedeným níže jako „Datum vydání". Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit Podmínky Organizátora, přičemž Provozovatel v takovém případě oznámí změnu Podmínek Organizátora Organizátorům, případně všem Uživatelům, nejpozději v den nabytí jejich účinnosti a uveřejní nové znění Podmínek Organizace na Portálu.
  2. Pokud Organizátor nevysloví písemný nesouhlas s novým zněním Podmínek Organizátora, platí, že se s ním řádně seznámil, akceptuje ho a zavazuje se ho dodržovat. V případě, že Organizátor neakceptuje nové znění Podmínek Organizátora, není oprávněn užívat služeb Provozovatele v souvislosti s provozem Portálu. Ustanovení tohoto článku se nevyužije v případě Organizátora Zaměstnance.
  3. Jestliže by některé ustanovení těchto Podmínek Organizátora bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek Organizátora.

Datum vydání: 6. 12. 2017
Aktualizováno dne: 3. 11. 2021